Najaarsnota 2020
portal

Samenvatting

Financieel beeld

Mutatie-overzicht Najaarsnota 2020

(bedragen x € 1 mln)

Nieuwe collegeperiode

2020

2021

2022

2023

A

Mutaties eerdere P&C producten

1

Mutaties in begrotingssaldo in eerdere P&C producten

-15,8

12,6

7,1

16,1

Totaal (A) Mutaties eerdere P&C producten

-15,8

12,6

7,1

16,1

B

Ontwikkelingen binnen de Algemene dekkingsmiddelen en Organisatie

Ambitie Organisatie

Autonome ontwikkelingen

1

Ontwikkelingen Provinciefonds: Algemene uitkering

3,9

5,7

4,9

3,0

2

Structureel effect Vijfheerenlanden

-1,5

-1,5

-1,5

-1,5

Resterende ontwikkelingen

3

Wijziging financiële vergoeding fractieondersteuning

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

Totaal B: Exogene/Algemene ontwikkelingen

2,2

4,0

3,2

1,3

C

Ontwikkelingen binnen de Ambities

Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland

Doorgeschoven prestaties

1,0

-1,2

0,0

0,0

Vrijval borging (BMO) 

1,3

0,0

0,0

0,0

Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland

PZI

-0,1

0,0

0,0

-0,9

Aanschaf en exploitatie waterstofbussen

1,2

0,0

-1,2

0,0

Ambitie 3 Schone energie voor iedereen

Doorgeschoven prestaties

1,3

-1,3

0,0

0,0

Stoompijp Botlek

2,0

-2,0

0,0

0,0

Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland

Doorgeschoven prestaties

4,6

-4,3

-0,2

-0,1

Vrijval CVT Restauratie subsidies

0,3

0,0

0,0

0,0

VJN PS-Motie M929 € 3 mln Ondersteuning cultuursector

-3,0

0,0

0,0

0,0

Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland

Doorgeschoven prestaties

0,8

-0,4

-0,3

0,0

Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

versnelling woningbouw

2,0

0,0

0,0

-2,0

Sociale woningbouw

2,0

-1,0

-1,0

0,0

NPRZ subsidieregeling

-1,2

-0,4

0,8

0,8

Doorgeschoven prestaties

0,7

-0,4

-0,2

0,0

Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland

Rijksbijdrage VONDST (decentralisatie uitkering)

-0,1

0,0

0,0

0,0

Doorgeschoven prestaties

0,9

-0,7

-0,2

-0,1

Bedrijfsvoering - Financiën en Organisatie

Doorgeschoven prestaties

3,5

-2,9

0,0

-0,6

Minder activering loon I&A

-1,3

-1,3

-1,3

-1,3

Extra kosten Corona-maatregelen (exploitatie)

-0,2

0,0

0,0

0,0

Overzicht Algemene middelen en Organisatie

Opbrengst decentralisatieuitkering Erfgoeddeal

0,1

0,0

0,0

0,0

Vrijval reserve sanering glastuinbouw

0,1

0,0

0,0

0,0

Totaal C: Ontwikkelingen binnen de programma's

16,0

-15,9

-3,6

-4,2

Totaal (B+C)  intensiveringen

18,1

-11,9

-0,4

-2,9

Begrotingssaldo Totaal (A+B+C)

2,4

0,7

6,7

13,2

Bovenstaande tabel geeft inzicht in de mutaties vanuit de Najaarsnota 2020. Het begrotingssaldo na de voorjaarsnota was € -15,8 mln. Vanuit de exogene ontwikkelingen wordt er € 2,2 mln toegevoegd aan het begrotingssaldo. Vanuit de ontwikkelingen in de programma’s vloeit er € 16 mln terug in het begrotingssaldo. Hierdoor is er in de Najaarsnota 2020 in totaal sprake van een verbetering van het begrotingssaldo met € 18,13 mln, hiermee komt deze voor 2020  positief uit met een saldo van € 2,4 mln.

Het voordelige saldo van de mutaties wordt toegevoegd aan de Algemene reserve. Het effect op de algemene reserve en het begrotingssaldo zal in de toelichtingen in de najaarsnota nader worden toegelicht.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55