Najaarsnota 2020
portal

Paragrafen

Paragraaf Subsidies

Begrotingssubsidies 2020 in vergelijking met 2019 (in €)

Beleids-doel

Naam instelling

Maximaal te subsidiëren 2019

Maximaal te subsidiëren
2020

Begroting 2020
(beleidsarm)

Urgente claims 2020

1 e Begrotings-wijziging 2020 (beleidsrijk)

Voorjaars-nota 2020

Najaars-nota 2020

Maximaal te subsidiëren 2020

2.1

Coöperatie Collectief Alblasserwaard Vijfheerenlanden

320.000

2.1

Metropoolregio Rotterdam Den Haag t.b.v. duurzame bereikbaarheid

366.000

2.1

Gemeente Rotterdam t.b.v. verlenging van het spoor naar Hoek van Holland strand

15.100.000

2.1

Ministerie I&W t.b.v. A20 Nieuwerkerk a/d IJssel

700.000

2.1

Ministerie I&W t.b.v. innovatieve aanpak A15

2.600.000

2.591.500

2.591.500

2.1

Royal Flora Holland t.b.v. project Beter benutten goederenvervoer

590.000

2.1

Verkeersonder-neming t.b.v. project Logistiek in de stad (Cityhubs en City Logistics Lab) en logistiek makelaars

200.000

2.1

Verkeersonder-neming t.b.v. een Marktplaats voor mobiliteit en infrastructuur en werkgeversaanpak

200.000

2.1

Bereik t.b.v. regelaanpak / moving Traffic

98.140

2.1

VNO-NCW West

200.000

2.1

Vereniging Fietsersbond

43.000

43.000

43.000

2.1

Regio Drechtsteden t.b.v. korte termijn aanpak 2020

600.000

600.000

2.1

Regio Holland-Rijnmond t.b.v. korte termijn aanpak 2020

600.000

600.000

2.1

Regio Midden-Holland t.b.v. korte termijn aanpak 2020

600.000

600.000

2.1

Gemeente Katwijk t.b.v. aansluiting van 10 verkeersrege-linstallaties

80.000

57.000

137.000

2.1

Gemeente Noordwijk t.b.v. aansluiting van 1 verkeersregel-installatie

10.000

10.000

2.1

Gemeente Voorschoten t.b.v. aansluiten van 13 verkeersregel-installaties

100.000

100.000

2.1

Overslag Terminal Bergambacht t.b.v. regionaal overslagcentrum

900.000

900.000

2.1

Prorail Utrecht t.b.v. project viersporig Schiedam

6.577.500

6.577.500

2.1

AquaSwets BV t.b.v. veerdienst Maassluis-Rozenburg

2.179.096

2.179.096

2.1

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk t.b.v. het koppelen van vijf verkeersregel- installaties op de centrale

18.000

18.000

Totaal

20.417.140

43.000

9.467.500

2.179.096

2.666.500

14.356.096

De begrotingssubsidie aan ministerie van Infrastructuur en Waterstaat t.b.v. Project Innovatieve aanpak A15 voor een bedrag van € 2.591.500 (doel 2.1)
Project Innovatieve aanpak A15 (Korte Termijn Maatregelen A15) voor een betere doorstroming van het verkeer op de A15. In de Bestuurlijke Overleggen voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport zijn op 21 en 22 november 2018 het Rijk en de provincies Zuid-Holland en Gelderland een korte termijn pakket maatregelen overeengekomen met een looptijd tot 2022. In totaal heeft het Rijk hiervoor maximaal € 10 mln beschikbaar onder voorwaarde van gelijke financiering door de regio. Het Rijk en de provincie Zuid-Holland (samen met Drechtsteden en bedrijven) hebben afgesproken ieder € 4,125 mln beschikbaar te stellen voor inzet bergers op strategische plekken, kleine infrastructurele maatregelen, gecoördineerd verkeersmanagement en spitsmijdingen. De subsidie wordt verleend ten laste van de in de Egalisatiereserve exploitatieprojecten PZI gereserveerde middelen.
De maatschappelijke baten zijn: op korte termijn de doorstroming bevorderen van het verkeer op de A15.
Er is gekozen voor subsidie, omdat de provincie Zuid-Holland een bijdrage verleent en zelf geen opdrachtgever is. Met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is afgesproken om onze bijdrage (met de bijdrage van Drechtsteden en andere partijen) voor de Innovatieve aanpak A15/Korte Termijn Maatregelen A15 in de vorm van een subsidie ter beschikking te stellen aan het ministerie, die onze bijdrage zal verdubbelen. Ook kan bij subsidie een causale relatie gelegd worden tussen het subsidiebedrag, prestaties en bijdrage aan (maatschappelijke) doelen. Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 2.591.500 en deze op te nemen in de Begroting 2020.

De begrotingssubsidie aan gemeente Katwijk t.b.v. het koppelen van acht verkeersregelinstallaties op de centrale voor een bedrag van € 57.000 (doel 2.1)
In het kader van ‘Beter Benutten’ van infrastructuur zet de provincie in op Dynamisch verkeersmanagement (DVM). Onderdeel hiervan is het koppelen van de regionale verkeerscentrales en het aansluiten van de verkeersregelinstallaties (VRI's) van gemeenten op deze centrales. Hierdoor kan sneller en beter worden ingegrepen met DVM-maatregelen om hinder bij verstoringen en omleidingen te reduceren. Met de gemeente Katwijk zijn al concrete afspraken gemaakt voor het koppelen van de VRI’s op de centrale. Voor deze gemeente geldt dat zodra zij aangesloten zijn, zij zelf ook efficiënter VRI-management kunnen uitvoeren (en daarmee de doorstroming bevorderen). Voor de gemeente Katwijk is op basis van opgevraagde offertes aan te sluiten voor
€ 57.000 met acht VRI’s (dit is lager dan eerder ingeschat). Dit komt ook toekomstige smart mobility ontwikkelingen ten goede. Dekking vindt plaats in Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland uit de reserve Bereikbaarheid.
De maatschappelijke baten zijn: door het koppelen van gemeentelijke VRI's op het besturingssysteem van de provincie vergroten wij het regionale netwerk. Hierdoor ontstaan meer mogelijkheden om verkeersmanagement toe te passen en verbetert dit de doorstroming op het regionale netwerk.
Er zijn geen alternatieven voor het instrument subsidie overwogen. Onder andere gemeente Katwijk heeft interesse en concreet de vraag gesteld of daar (financiële) subsidiemogelijkheden voor zijn.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 57.000 en deze op te nemen in de Begroting 2020.

De begrotingssubsidie aan gemeente Bodegraven-Reeuwijk t.b.v. het koppelen van vijf verkeersregelinstallaties op de centrale voor een bedrag van € 18.000 (doel 2.1)
In het kader van ‘Beter Benutten’ van infrastructuur zet de provincie in op Dynamisch verkeersmanagement (DVM). Onderdeel hiervan is het koppelen van de regionale verkeerscentrales en het aansluiten van de verkeersregelinstallaties (VRI's) van gemeenten op deze centrales. Hierdoor kan sneller en beter worden ingegrepen met DVM-maatregelen om hinder bij verstoringen en omleidingen te reduceren. Met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zijn al concrete afspraken gemaakt voor het koppelen van de VRI’s op de centrale. Voor deze gemeente geldt dat zodra zij aangesloten zijn, zij zelf ook efficiënter VRI-management kunnen uitvoeren (en daarmee de doorstroming bevorderen). Voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is er een eerste globale raming om aan te sluiten van € 18.000,- voor vijf VRI’s. Dit komt ook toekomstige smart mobility ontwikkelingen ten goede. Dekking vindt plaatst in Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland uit de reserve Bereikbaarheid.
De maatschappelijke baten zijn: door het koppelen van gemeentelijke VRI's op het besturingssysteem van de provincie vergroten wij het regionale netwerk. Hierdoor ontstaan meer mogelijkheden om verkeersmanagement toe te passen en verbetert dit de doorstroming op het regionale netwerk.
Er zijn geen alternatieven voor het instrument subsidie overwogen. Onder andere gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft interesse en concreet de vraag gesteld of daar (financiële) subsidiemogelijkheden voor zijn.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 18.000 en deze op te nemen in de Begroting 2020.

Boekjaar- en projectsubsidies 2020 in vergelijking met 2019 (in €)

Beleids-doel

Subsidie-regeling-nummer

Titel van regeling

Totaal subsidie-plafond 2019

Begroting 2020
(beleidsarm)

Urgente claims 2020

1 e Begrotings-wijziging 2020 (beleidsrijk)

Voorjaars-nota 2020

Najaars-nota 2020

Totaal subsidie-plafond 2020

2.2

1.6.74

Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017

14.653.080

17.715.575

17.715.575

Totaal

14.653.080

17.715.575

17.715.575

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55