Najaarsnota 2020
portal

Paragrafen

Paragraaf Subsidies

Begrotingssubsidies 2020 in vergelijking met 2019 (in €)

Beleids-doel

Naam instelling

Maximaal te subsidiëren 2019

Begroting 2020
(beleidsarm)

Urgente claims 2020

1 e Begrotings-wijziging 2020 (beleidsrijk)

Voorjaars-nota 2020

Najaars-nota 2020

Maximaal te subsidiëren 2020

4.1

Stichting Space Campus Noordwijk

255.000

4.1

TNO t.b.v. SMITZH 3 blok 1

3.200.000

4.1

InnovationQuarter t.b.v. SMITZH 3 blok 2

2.025.000

4.1

STIB B.V.

75.000

4.1

InnovationQuarter

2.347.250

4.592.000

4.592.000

4.1

Stichting Biobased Delta

242.000

242.000

242.000

4.1

Stichting Kenniscentrum Plantenstoffen

175.000

4.1

W2C i.o. KvK 1355022 t.b.v. transitie chemiecluster

7.500.000

4.1

Regmed XB t.b.v. ontwikkelen regeneratieve geneeskunde

125.000

225.000

75.000

300.000

4.1

Stichting Greenport Aalsmeer

225.000

225.000

4.1

Stichting Greenport regio Boskoop

300.000

300.000

4.1

Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek

300.000

300.000

4.1

Stichting Greenport West-Holland innovatie

100.000

100.000

4.1

Stichting Greenport West-Holland

450.000

450.000

4.1

Stichting Greenports Nederland

375.000

375.000

4.1

Planet B.io t.b.v. Biotech Campus Delft

1.700.000

1.700.000

4.1

InnovationQuarter t.b.v. vroege fase financiering

2.000.000

2.000.000

4.1

InnovationQuarter t.b.v. werkpakket smart en circulair

50.000

50.000

4.1

Stichting SCN AVATAR t.b.v. ruimtevaart

75.000

75.000

4.1

NV HVC t.b.v. Phario

150.000

150.000

4.3

Erfgoedhuis Zuid-Holland

1.675.273

1.675.273

100.000

1.775.273

4.3

Stichting molenviergang Aarlanderveen

22.500

22.058

22.058

4.3

Kunstgebouw

1.222.200

1.222.200

100.411

115.500

1.438.111

4.3

Stichting Educatie Orkest Projecten (SEOP)

30.555

30.555

3.000

33.555

4.3

Zuid-Hollandse Popunie

127.313

127.313

12.000

139.313

4.3

Bevrijdingsfestival

23.648

23.648

23.648

4.3

Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland

203.700

203.700

60.500

19.500

283.700

4.3

Nederlandse Limessamenwerking

180.000

180.000

4.3

Stichting Restauratie Opleidingsprojecten Zuid-West

20.000

20.000

20.000

4.3

Probiblio

5.042.640

5.042.640

5.042.640

4.3

Gemeente Rotterdam t.b.v. Eurovisie songfestival 2020

1.000.000

1.000.000

4.3

Gemeente Wassenaar t.b.v. behoud buitenplaats Ivicke

500.000

500.000

4.3

Stichting Huys ten Donck t.b.v. restauratie interieur Huys ten Donck

730.000

730.000

4.3

Vereniging Natuurmonumenten t.b.v. tuinherstel Landgoed De Tempel

500.000

500.000

4.3

Prins Bernhard Cultuurfonds t.b.v. het Themafonds digitalisering erfgoedcollecties Zuid-Holland

50.000

50.000

Totaal

24.312.079

16.356.387

160.911

3.680.000

2.200.000

200.000

22.597.298

De begrotingssubsidie aan NV HVC t.b.v. Phario voor een bedrag van € 150.000 (doel 4.1)
Het betreft een begrotingssubsidie voor “Phario”. Dit is een initiatief van onder andere een aantal waterschappen en HVC, waarin zuiveringsslib wordt omgezet in bio plastics. Voornemen is om een demolocatie in te richten in de provincie Zuid-Holland. Met een financiële bijdrage van diverse (publieke) partners kan dit gerealiseerd worden. Het is een innovatief concept dat zich in een demofase bevindt en aan de hand van een aantal ‘batches’ voor potentiële klanten getest gaat worden. Voor de regio liggen er onder andere kansen in verkleinen van de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen en stimuleren van een circulaire economie. Specifiek ziet de provincie op dit moment kansen voor de transitie van de Greenports (stimuleren van het gebruik van bio plastics in de tuinbouw). Dekking vindt plaats in Ambitie 4 Concurrerend, onderwerp Greenports, vanuit middelen bestemd voor dit doel.
De maatschappelijke baten zijn: een bijdrage te leveren aan het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen en het stimuleren van een circulaire economie, in dit geval specifiek voor de tuinbouw.
Er is bewust gekozen voor een subsidie, omdat wordt bijgedragen aan een initiatief dat is opgezet door derden (een consortium van o.a. waterschappen), dat een maatschappelijk doel dient. Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 150.000 en deze op te nemen in de begroting.

De begrotingssubsidie aan Prins Bernhard Cultuurfonds t.b.v. het Themafonds digitalisering erfgoedcollecties Zuid-Holland voor een bedrag van € 50.000 (doel 4.3)
Erfgoedinstellingen stimuleren hun erfgoedcollecties te digitaliseren en daarmee toegankelijk te maken voor een breed publiek (= open data). Erfgoedinstellingen worden uitgedaagd nieuwe verbindingen aan te gaan met publieksdoelgroepen die normaal gesproken verder afstaan van de instellingen, zoals nieuwkomers en migranten, maar ook jongeren. Dekking voor deze subsidie 2020 vindt plaats onder de beschikbare middelen vanuit het Coalitieakkoord 2020-2023 voor beleidsdoel 4.3 Erfgoed, cultuur en toerisme.
De maatschappelijke baten zijn: Zuid-Holland wil het erfgoed voor de toekomst behouden (benutten, beschermen en beleefbaar maken). Een vorm daarvan is het digitaliseren van het cultureel erfgoed. Daarnaast is er een relatie met het provinciale programma TOP (transparante en open provincie).
Er is gekozen voor het instrument subsidie omdat voor specifieke activiteiten financiële middelen worden verstrekt waarvoor de provinciale organisatie in ruil daarvoor geen producten of diensten van de aanvrager ontvangt of vereist
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 50.000 en deze op te nemen in de begroting.

Boekjaar- en projectsubsidies 2020 in vergelijking met 2019 (in €)

Beleids-doel

Subsidie-regeling-nummer

Titel van regeling

Totaal subsidie-plafond 2019

Begroting 2020
(beleidsarm)

Urgente claims 2020

1 e Begrotings-wijziging 2020 (beleidsrijk)

Voorjaars-nota 2020

Najaars-nota 2020

Totaal subsidie-plafond 2020

4.1

1.6.65

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland

13.440.000

13.440.000

1.000.000

14.440.000

4.1

1.6.86

Subsidieregeling Campussen Zuid-Holland

4.000.000

1.500.000

1.500.000

4.1

1.6.64

Subsidieregeling Cofinanciering EFRO Zuid-Holland (interreg)

4.000.000

700.000

700.000

4.1

1.6.90

Subsidieregeling Cofinanciering EFRO Zuid-Holland (Kansen voor West II)

16.155.000

4.1

1.6.85

Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland

1.000.000

1.500.000

1.500.000

4.1

1.6.95

Subsidieregeling ondersteuning aflopende BIZZen op bedrijventerreinen en winkelgebieden Zuid-Holland

750.000

750.000

4.2

1.6.89

Subsidieregeling deelakkoorden human capital Zuid-Holland

1.000.000

4.000.000

5.000.000

4.2

1.6.82

Subsidieregeling Planvorming Detailhandel Zuid-Holland

500.000

500.000

500.000

4.2

1.6.47

Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017

500.000

500.000

500.000

4.2

1.6.84

Subsidieregeling energie op bedrijventerreinen

1.500.000

-750.000

750.000

4.3

1.6.36

Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

3.302.602

1.133.471

510.000

1.643.471

4.3

1.6.90

Subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020

3.220.050

1.133.471

2.586.721

3.720.192

4.3

1.6.46

Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

2.020.000

336.000

500.000

836.000

4.3

1.6.73

Subsidieregeling publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2016

350.000

4.3

1.6.92

Subsidieregeling publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2020

250.000

250.000

Totaal

48.487.652

17.042.942

3.586.721

10.260.000

1.200.000

30.339.663

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55