Najaarsnota 2020
portal

Paragrafen

Paragraaf Subsidies

Begrotingssubsidies 2020 in vergelijking met 2019 (in €)

Beleids-doel

Naam instelling

Maximaal te subsidiëren 2019

Begroting 2020
(beleidsarm)

Urgente claims 2020

1 e Begrotings-wijziging 2020 (beleidsrijk)

Voorjaars-nota 2020

Najaars-nota 2020

Maximaal te subsidiëren 2020

3.1

REScoopNL t.b.v. ontwikkelfaciliteit energie samen

1.000.000

1.000.000

3.2

Energie Transitie Partners t.b.v. warmtenetten

100.000

100.000

3.2

The Green Village t.b.v. fieldlab

200.000

200.000

3.2

Gemeente Pijnacker-Nootdorp namens Warmte Samenwerking Oostland t.b.v. warmterotonde

100.000

100.000

3.2

Regionale Energieloketten t.b.v. ontwikkelfaciliteit energie samen

320.000

320.000

3.2 en 4.1

InnovationQuarter t.b.v. innovatieprogramma energie en klimaat

2.000.000

2.000.000

3.3

Deltalinqs t.b.v. energiebesparingsonderzoeken

200.000

3.3

Deltalinqs t.b.v. H-vison project Blauwe waterstof

100.000

3.3

HyChain 4 Rotterdam t.b.v. deelname aan een ISPT

70.000

70.000

3.3

NetVerder B.V. t.b.v. de realisatie van een open netwerk voor stoom

2.000.000

Totaal

2.300.000

3.720.000

70.000

3.790.000

De begrotingssubsidie aan HyChain 4 Rotterdam t.b.v. deelname aan een ISPT (Institute for Sustainable Process Technology) voor een bedrag van € 70.000 (doel 3.3)
Het betreft deelname aan een ISPT (Institute for Sustainable Process Technology) waarbij meer partijen bijdragen. In HyChain 4 wordt ingezoomd op versnelling van de ontwikkeling van de waterstof-waardeketen van aanbod, infrastructuur en industriële vraag in twee concrete industrieclusters in Nederland. Het gaat daarbij om de industrieclusters in Zeeland en in Zuid-Holland, HIC Rotterdam. Het project sluit op inhoud naadloos aan bij vier van de zes prioriteiten van de provinciale waterstofvisie: groene waterstof, import, infrastructuur en industriële vraag; de ontwikkeling van de verbindende waardeketen bestaand uit deze vier bouwstenen staat daarbij centraal. Het project geeft inzicht in de te verwachten waterstof-vraag-ontwikkeling bij een 30-tal bedrijven in het HIC Rotterdam en levert daarmee via Joint Fact Finding belangrijke inzichten voor de provinciale inzet op de prioriteiten groen, import, verbindende infrastructuur en vraagontwikkeling industrie. Dit geldt voor zover vertrouwelijkheid deze inzichten niet in de weg staat. De informatie helpt om keuzes te maken voor no-regret-maatregelen, bijvoorbeeld als het gaat om focus in specifieke routes voor 'open access' infrastructuur tussen aanbod en vraag.
Het project biedt tevens de mogelijkheid om doelgericht kennis te delen met ISPT en de ISPT-partners, inclusief Havenbedrijf Rotterdam, Stedin, Deltalinqs, Nouryon, Vopak en Gasunie en inclusief de partners betrokken bij de waterstof-waardeketen in Zeeland (-Oost-Vlaanderen, 'Hydrogen Delta'). Dekking vindt plaats ten laste van beleidsdoel 3.3 Duurzaam energie- en grondstoffensysteem in de industrie.
De maatschappelijke baten zijn: bijdragen aan de verduurzaming van de industrie waarbij waterstof benut zal worden als grondstof/energiedrager.
Er is bewust gekozen voor een subsidie, omdat wordt bijgedragen aan een initiatief dat is opgezet door derden (een consortium), dat een maatschappelijk doel dient.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 70.000 en deze op te nemen in de Begroting 2020.

Boekjaar- en projectsubsidies 2020 in vergelijking met 2019 (in €)

Beleids-doel

Subsidie-regeling-nummer

Titel van regeling

Totaal subsidie-plafond 2019

Begroting 2020
(beleidsarm)

Urgente claims 2020

1 e Begrotings-wijziging 2020 (beleidsrijk)

Voorjaars-nota 2020

Najaars-nota 2020

Totaal subsidie-plafond 2020

3.1

1.6.79

Subsidieregeling Asbest eraf? zon er op! Zuid-Holland 2017

1.350.000

3.1

1.6.78

Subsidieregeling Lokale initiatieven energietransitie 2017

6.500.000

2.000.000

2.000.000

3.1

1.6.93

Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland

4.000.000

4.000.000

3.3

1.6.94

Subsidieregeling energie infrastructuur op industrieterreinen Zuid-Holland

500.000

500.000

Totaal

7.850.000

0

0

6.500.000

0

6.500.000

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55