Najaarsnota 2020
portal

Paragrafen

Paragraaf Subsidies

Begrotingssubsidies 2020 in vergelijking met 2019 (in €)

Beleids-doel

Naam instelling

Maximaal te subsidiëren 2019

Begroting 2020
(beleidsarm)

Urgente claims 2020

1 e Begrotings-wijziging 2020 (beleidsrijk)

Voorjaars-nota 2020

Najaars-nota 2020

Maximaal te subsidiëren 2020

6.1

Gemeente Alphen aan den Rijn t.b.v. project tussen de kerken

200.000

6.1

Gemeente Nissewaard

1.250.000

Totaal

1.450.000

Boekjaar- en projectsubsidies 2020 in vergelijking met 2019 (in €)

Beleids-doel

Subsidie-regeling-nummer

Titel van regeling

Totaal subsidie-plafond 2019

Begroting 2020
(beleidsarm)

Urgente claims 2020

1 e Begrotings-wijziging 2020 (beleidsrijk)

Voorjaars-nota 2020

Najaars-nota 2020

Totaal subsidie-plafond 2020

6.1

1.6.88

Subsidieregeling Spreiding Sociale Woningbouw regio Rotterdam

5.000.000

1.500.000

2.000.000

3.500.000

Totaal

5.000.000

1.500.000

1.500.000

3.500.000

1.6.88 Subsidieregeling spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-Holland het plafond van € 1.500.000 te verhogen met een bedrag van € 2.000.000 naar een bedrag van € 3.500.000 voor het jaar 2020 (doel 6.1)
De provinciale Omgevingsvisie geeft aan dat de provincie op regionaal niveau, samen met gemeenten, marktpartijen en woningcorporaties, voorziet in voldoende en passende woningen voor de verschillende doelgroepen. Onder 'passend' wordt ook verstaan dat op lokaal niveau wordt bijgedragen aan een evenwichtig gespreide sociale woningvoorraad in de regio.
De gemeenten van het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam hebben, samen met de woningcorporaties en de provincie in het 'Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken regio Rotterdam 2018-2030' o.a. afgesproken zich in te zetten voor een meer evenwichtige spreiding van de sociale voorraad over de regio. Het Regioakkoord bevat afspraken over de bijdrage (sociale woningbouw) die elke gemeente levert. Aan de provincie is een bijdrage gevraagd voor het inzetten van een instrument om een evenwichtigere verdeling van de sociale woningen over de regio te stimuleren. Aanvullend op aanscherping van het provinciaal instrumentarium en (wonen) beleid (wijziging Omgevingsbeleid 2019) is gelet op de omstandigheden in de regio Rotterdam (zie ook Toelichting op de regeling) gekozen voor een financiële stimuleringsregeling. Op 4 februari 2020 is de Subsidieregeling spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-Holland met Toelichting vastgesteld, met een looptijd van 4 jaar. Aanvragen konden worden ingediend met ingang van 1 mei 2020. Inmiddels zijn diverse aanvragen van gemeenten ontvangen en worden vanuit de pijplijn in de loop van dit jaar nog aanvragen verwacht. Conclusie daarvan is dat het bij de 1e Begrotingswijziging 2020 ingestelde subsidieplafond voor deze regeling van € 1.500.000 te laag is voor honorering van de aanvragen dit jaar. Verruiming van het subsidieplafond kan meer aanvragen dit jaar stimuleren en zo het versnellen van projecten door gemeenten ondersteunen. De vraag naar sociale woningbouw blijft mede door de coronacrisis hoog. De subsidieregeling wordt gedekt door bestaand budget dat sinds de Begroting 2019 (Voorjaarsnota 2019) vastgesteld is ter grootte van € 4.000.000 voor vier jaar. Daarbij ontvangt de provincie vanuit de gemeente Rotterdam in totaal een bijdrage van € 1.000.000 voor vier jaar. In totaal bedraagt het subsidiebudget € 5.000.000 voor de looptijd van 4 jaar.
De maatschappelijke baten zijn: een meer evenwichtige spreiding van de sociale woningvoorraad over de gemeenten in de Rotterdamse regio.
Aanvullend op aanscherping van het provinciaal instrumentarium en (wonen) beleid (wijziging Omgevingsbeleid 2019) is gelet op omstandigheden in de regio Rotterdam gekozen voor een financiële stimuleringsregeling.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het plafond van € 1.500.000 te verhogen met een bedrag van
€ 2.000.000 en deze vast te stellen op € 3.500.000 voor het jaar 2020.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55