Najaarsnota 2020
portal

Bijlageboek bij Najaarsnota 2020

Bijlage 3 Reserves

Algemene reserve

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Algemene reserve

92.794

127.292

124.920

95.167

95.804

102.499

115.682

Toelichting

Onderwerp:

Algemene reserve

Inhoud en doel

Het opvangen van risico's en tegenvallers.

De looptijd is doorlopend, daarom is 9999 ingevuld.

Functie

Buffer

Voeding

Risico reserveringen, historisch gerealiseerde rekeningresultaten

Besluitvorming/instellingsjaar

Niet van toepassing.

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Door de toevoeging aan de Algemene reserve in 2020 van € 17 mln neemt de Algemene reserve in omvang toe. Van de Algemene reserve is € 30 mln bedoeld als buffer voor onvoorziene gebeurtenissen.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55