Najaarsnota 2020
portal

Bijlageboek bij Najaarsnota 2020

Bijlage 3 Reserves

Versterking economie

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Versterking economie

23.505

10.393

7.124

26.773

18.159

12.553

7.197

Toelichting

Onderwerp:

Versterking economie

Inhoud en doel

In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is afgesproken dat er extra geïnvesteerd wordt in het domein Economie. In de nadere uitwerkingsfase hiervan is een aantal afzonderlijke grote onderwerpen gedefinieerd, en daarnaast een cluster initiatieven waarvan de uitwerking pas in een tweede fase aan de orde is. Om de middelen die voor dit laatste onderdeel worden vrijgemaakt goed te kunnen monitoren is een extra reserve noodzakelijk.

Voorzien wordt dat deze middelen worden ingezet voor subsidieverstrekking aan derden, waarbij die derden meer dan één jaar (het verleningsjaar) nodig zullen hebben voor uitvoering. Dat betekent dat de middelen die beschikbaar moeten zijn in het verleningsjaar, gedeeltelijk aan het einde van dat jaar opgespaard moeten worden in een reserve, om in de latere jaren onttrokken te worden zodra de activiteiten zijn uitgevoerd.

In de Voorjaarsnota 2017 zijn de investeringsimpulsen verwerkt en toegelicht. In totaal is in 2017 € 22,5 mln in de reserve Versterking economie gestort. Het betreft onder meer Transitiecampus, Investeren in vernieuwing, Glastuinbouw Westland en Waste2chemicals (Chemiecluster Rotterdamse Haven).
De uitvoering vindt plaats vanaf 2018.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

2016

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

De verlaging van de onttrekking met € 0,4 mln is als volgt opgebouwd:

  • Kasritme uitgaven innovatieteam € 0,1 mln
  • Kasritme ACCEZ € 0,1 mln
  • Procesgelden EZ € 0,1 mln
  • Kasritme Human capital € 0,1 mln

Toelichting toevoegingen

De hogere storting met € 1,7 mln heeft betrekking op:

  • Fasering Fieldlabs€ 0,8 mln
  • Fasering Aerospace Noordwijk € 0,5 mln
  • Fasering campusregeling € 0,2 mln
  • Fasering Greenports € 0,2 mln
  • Fasering Energie op bedrijventerreinen  € 0,04 mln
Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55