Najaarsnota 2020
portal

Bijlageboek bij Najaarsnota 2020

Bijlage 3 Reserves

Risicoreserve Regmed XB

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Risicoreserve Regmed XB

2.025

1.200

600

2.625

3.750

4.875

6.000

Toelichting

Onderwerp:

Risicoreserve RegMed XB

Inhoud en doel

WAS: Bij de behandeling van de PZH-Begroting 2018 in Provinciale Staten op 8 november 2017 is amendement 582 aangenomen. Daarin is sprake van het aanmaken van een risicoreserve voor het onderwerp RegMed XB (Economie) waarin € 1,2 mln gestort wordt in 2018. De risicoreserve is bedoeld voor het opbouwen van een risicobuffer voor een nog nader te concretiseren investeringsbeslissing.

Looptijd is onbekend, daarom is 9999 ingevuld.

WORDT: Deze reserve dient als spaarreserve voor nog te concretiseren investeringsbeslissingen op het gebied van ‘Life Science and Health'

Looptijd is onbekend, daarom is 9999 ingevuld.

De reden van wijzing is dat de huidige naam van de reserve is nog altijd de tijdelijke werknaam zoals die bij de start is gehanteerd. De voorgestelde naamswijziging voor de reserve naar ‘Life Science and Health' stemt overeen met het bijbehorende aandachtsgebied. De verandering in functie naar spaarreserve stemt overeen met het beoogde doel van de reserve.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

Begroting 2018

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55