Najaarsnota 2020
portal

Bijlageboek bij Najaarsnota 2020

Bijlage 3 Reserves

Meerjarenplan Bodemsanering

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

MJP Bodem, ondergrond en grondwater

35.238

3.591

6.652

32.177

31.777

30.717

30.717

Toelichting

Onderwerp:

Meerjarenplan Bodem, ondergrond en grondwater

Inhoud en doel

Via het provinciefonds ontving de provincie een decentralisatieuitkering voor de uitvoering van het meerjaren werkprogramma bodem 2010-2014. Het werkprogramma was een uitwerking van het Bodemconvenant dat met Rijk en gemeenten in 2009 is overeengekomen. Met ingang van 2015 ontvangt de provincie, als decentralisatieuitkering via het provinciefonds, middelen voor uitvoering van het Convenant Bodem en Ondergrond 2015-2020 (op 17 maart 2015 door Rijk, VNG, IPO en UvW vastgesteld). Momenteel zijn het Rijk, IPO, VNG en UvW met elkaar in gesprek over de hoogte van decentralisatieuitkering voor de periode 2021-2030. De verwachting is dat de decentralisatieuitkering aan de provincie Zuid-Holland lager gaat uitvallen dan wat nu ontvangen wordt. Dit heeft te maken met het inwerking treden van de Omgevingswet per 1-1-2021. Door de Omgevingswet verschuift het bevoegd gezag bodem naar de gemeenten, behalve voor de gevallen die vallen onder het overgangsrecht en het grondwater.
Met de programmareserve (Egalisatiereserve) kunnen verschillen in het kasritme over de looptijd van het werkprogramma worden opgevangen. Kasritmeverschillen kunnen ontstaan door versnellingen of vertragingen in de uitvoering van projecten en door verschillen in de uitgaven voor het werkprogramma en het vaste kasritme van inkomsten uit de decentralisatieuitkering.

Looptijd is doorlopend, daarom is 9999 ingevuld.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2011

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

Kasritme verschillen voor het project Rhoonse Stort leiden tot een hogere onttrekking van € 366.800.
Proceskosten uitvoering project Hollandse IJssel tot een onttrekking van € 52.000.
Wijziging kasritme klimaatadaptatie, Living Labs tot een hogere onttrekking van € 0,1 mln in 2020; een hogere onttrekking van € 0,05 mln in 2021 en 2022; een lagere onttrekking van € 0,1 mln in 2023 en 2024.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55