Najaarsnota 2020
portal

Bijlageboek bij Najaarsnota 2020

Bijlage 3 Reserves

Mitigatie/Energie

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Mitigatie/Energie

1.964

0

964

1.000

1.000

0

0

Toelichting

Onderwerp:

Mitigatie / Energie

Inhoud en doel

De programmareserve is ten eerste bestemd voor de uitvoering van een aantal specifieke projecten op energiegebied voor aanvragen in het kader van de subsidieregeling warmte. Bij Voorjaarsnota 2012 werd een deel van programmareserve in programma 1 overgebracht naar programma 3, dit vanwege de nieuwe programmastructuur. Ten tweede is de programmareserve bestemd voor aanvragen vanuit de subsidieregeling lokale initiatieven. Specifiek betreft dit de middelen uit de investeringsimpuls in 2017. Een gedeelte van de toen toegekende € 2 mln wordt gebruikt ter dekking van subsidielasten, in navolgende jaren is via de programmareserve over de jaren verdeeld.

Functie

Egalisatie

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2007 / Voorjaarsnota 2012

Looptijd

2021

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55