Najaarsnota 2020
portal

Bijlageboek bij Najaarsnota 2020

Bijlage 3 Reserves

HOV Net Zuid-Holland Noord

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

HOV Net Zuid-Holland Noord

5.377

0

5.377

0

0

0

0

Toelichting

Onderwerp:

HOV-Net Zuid-Holland Noord

Inhoud en doel

Het HOV-Net Zuid-Holland Noord geeft invulling aan R-net en strekt zich uit van Utrecht tot de kust, met aftakkingen richting Noordvleugel en Haaglanden. Het resultaat is een duurzaam, hoogwaardig, frequent en herkenbaar openbaar vervoernetwerk, met diverse knooppunten, waar de verbindingen naadloos op elkaar aansluiten.
De middelen in de reserve zijn toegezegd voor no regret- maatregelen voor korte termijnoplossingen voor de corridor Leiden-Centraal-Leiden Lammenschans (PS 6549 januari 2013).

Functie

Spaar

Voeding

Vanuit de vrijvallende gelden voor OV (€ 5 mln in 2012)

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2012

Looptijd

2020

Toelichting onttrekkingen

De gereserveerde middelen die voor de gemeente Leiden zijn toegezegd in een overeenkomst voor no regret- maatregelen voor korte termijnoplossingen voor de corridor Leiden-Centraal-Leiden Lammenschans (PS 6549 januari 2013) worden in 2020 als subsidie verstrekt.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55