Najaarsnota 2020
portal

Bijlageboek bij Najaarsnota 2020

Bijlage 3 Reserves

Risicoreserve Energiefonds

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Risicoreserve Energiefonds

41.190

8.900

0

50.090

50.790

50.790

50.790

Toelichting

Onderwerp:

Risicoreserve Energiefonds

Inhoud en doel

  • In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is de oprichting van een risicoreserve Energiefonds verwoord. Voor nieuwe ambities en technieken die nodig zijn voor de energietransitie is in die periode een Energiefonds in het leven geroepen.
  • Aan het realiseren van deze ambities zijn verschillende risico’s verbonden. Een belangrijk deel is gekoppeld aan het fondsvermogen van HZH om (risico)investeringen mogelijk te maken. Daarvoor wordt op dit moment een risicoprofiel van 25% aangehouden. Daarnaast wordt de risicoreserve aangevuld om andere risico’s gerelateerd aan de realisatie van de warmtetransitie af te dekken (zie voor verdere specifieke informatie ook de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer “risico 10”)
  • De middelen voor het afdekken van de risico’s worden vrijgemaakt en worden gestort in een aparte reserve. Looptijd is onbepaald, daarom is 9999 ingevuld.

Doel en inhoud wordt: In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is de ambitie opgenomen om de energie/warmtetransitie te realiseren in de provincie Zuid-Holland. Hiertoe zijn twee fondsen opgericht, namelijk Energiiq en het Warmteparticipatiefonds. De risicoreserve Energiefonds is bedoeld ter afdekking van de risico's gerelateerd aan deze fondsen die vallen onder de Houdstermaatschappij Zuid-Holland. Zie voor verdere specifieke informatie ook de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheer (risico 10 en 24).

Functie

Buffer

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

2016

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Een bedrag van € 1,1 mln zal worden toegevoegd aan de reserve. Moeilijk voorspelbaar was de benodigde inzet qua externe specialisten op het warmtedossier dit jaar, dit blijkt duidelijk minder dan geraamd (restant € 0,8 mln). Ook de besluitvorming over warmtetracés loopt anders dan verwacht, deze kost namelijk meer tijd. Middelen die daarvoor beschikbaar zijn blijven dit jaar nog onbenut (€ 0,3 mln). Voorgesteld wordt het totaalbedrag aan niet benutte middelen uit 2020 van € 1,1 mln toe te voegen aan de risicoreserve Energiefonds omdat deze in 2021 wel nodig zijn en dan benut kunnen worden.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55