Najaarsnota 2020
portal

Bijlageboek bij Najaarsnota 2020

Bijlage 3 Reserves

Opstellen integrale onderzoeksagenda

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Opstellen integrale onderzoeksagenda

613

0

613

0

0

0

0

Toelichting

Onderwerp:

Opstellen integrale onderzoeksagenda

Inhoud en doel

Om maatschappelijke opgaven op te kunnen lossen wordt een integrale onderzoeks- en verkenningenagenda opgesteld. Hiervoor zullen in de komende jaren nieuwe sector doorsnijdende lange termijn onderzoeken worden gestart. De benodigde middelen worden beschikbaar gesteld door de vijf beleidsafdelingen en zijn door de inzet van deze reserve flexibel inzetbaar. Als er duidelijkheid is over de inhoud van de agenda op te starten onderzoeken zullen de benodigde middelen aan deze reserve worden onttrokken. Op basis van de geactualiseerde agenda wordt de looptijd verlengd van 2019 naar 2020.

Toelichting aanpassing looptijd: Deze reserve wordt opgeheven, aangezien de reserve zich aan het eind van zijn looptijd bevindt. De reserve wordt niet verlengd en de eventuele resterende middelen vallen vrij naar de Algemene Reserve.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2016

Looptijd

2020

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55