Najaarsnota 2020
portal

Bijlageboek bij Najaarsnota 2020

Bijlage 3 Reserves

Egalisatiereserve exploitatieprojecten PZI

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Egalisatiereserve expl proj PZI

6.072

3.153

3.203

6.022

6.087

7.078

7.368

Toelichting

Onderwerp:

Egalisatiereserve exploitatieprojecten PZI

Inhoud en doel

WAS: De programmareserve was ingesteld om vertragingen en versnellingen bij projecten op te vangen, waarbij de projecten binnen het totale projectbudget blijven, maar verschillen ontstaan in de kasritmes.
In verband met de invoering van het nieuwe BBV voor de Begroting 2017 zijn de exploitatieprojecten omgezet naar investeringsprojecten en bevat het nieuwbouwdeel van het PZI geen exploitatieprojecten meer.
Het saldo van de reserve wordt meegenomen bij het opstellen van het jaarlijkse Kaderbesluit Bereikbaarheid.
De looptijd is doorlopend, daarom is 9999 ingevuld.

WORDT: De programmareserve was ingesteld om vertragingen en versnellingen bij projecten op te vangen, waarbij de projecten binnen het totale projectbudget blijven, maar verschillen ontstaan in de kasritmes.
In verband met de invoering van het nieuwe BBV voor de Begroting 2017 zijn de exploitatieprojecten omgezet naar investeringsprojecten en bevat het nieuwbouwdeel van het PZI geen exploitatieprojecten meer.
Het saldo van de reserve wordt meegenomen bij het opstellen van het jaarlijkse Kaderbesluit Bereikbaarheid.
De looptijd is doorlopend, daarom is 9999 ingevuld.
De reserve is onderdeel van het gesloten systeem voor Bereikbaarheid.

Functie

Egalisatie

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Begroting 2010

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

Fietspad Rijnlandroute - € 2,8 mln. In de uitvoeringsovereenkomst met de gemeente Wassenaar zal worden vastgelegd dat de afrekening pas na afronding van de werkzaamheden in 2024 zal plaatsvinden.

Innovatieve aanpak / Korte termijn maatregelen A15 - € 1,8 mln. Voor de bijdrage is € 3,2 mln beschikbaar. Met het Rijk moet nog een definitief betalingsritme worden afgesproken. Voorlopig wordt uitgegaan van een benodigd budget van € 1,4 mln voor 2020. De overige middelen worden ingezet in 2021 en 2022.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55