Najaarsnota 2020
portal

Bijlageboek bij Najaarsnota 2020

Bijlage 3 Reserves

Risicoreservering Grevelingen

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Risicoreservering Grevelingen

5.000

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

Toelichting

Onderwerp:

Risicoreservering Grevelingen

Inhoud en doel

Dekking van mitigerende maatregelen voor natuur en recreatie die nodig zijn bíj het terugbrengen van getij op de Grevelingen.

Functie

Buffer

Voeding

Uit de reserve Groene ambities

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2018

Looptijd

2025

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55