Najaarsnota 2020
portal

Bijlageboek bij Najaarsnota 2020

Bijlage 3 Reserves

Regionale netwerken topsectoren

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Regionale netwerken topsectoren

2.308

1.200

1.227

2.281

2.179

2.260

2.260

Toelichting

Onderwerp:

Regionale netwerken topsectoren

Inhoud en doel

Doel is om samenwerkingsverbanden te ondersteunen tussen de publieke en private partijen met groeipotentie, in specifieke sectoren van de economie.

Er is door huidig college budget beschikbaar gesteld voor dit onderwerp t/m 2023. Gezien ervaringscijfers uit het recente verleden is het de verwachting dat subsidieontvangers hun activiteiten nog tot en met 2025 uitvoeren.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

2015

Looptijd

2025

Toelichting onttrekkingen

Op basis van actuele cijfers wordt het kasritme van de uitgaven van subsidies RNIZ gering aangepast. Het betreft een verschuiving van € 0,03 mln van 2020 naar 2022. De onttrekking 2020 wordt overeenkomstig verlaagd.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55