Najaarsnota 2020
portal

Bijlageboek bij Najaarsnota 2020

Bijlage 3 Reserves

Apparaatslasten DLG

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Apparaatslasten DLG

318

3.250

3.398

170

170

170

170

Toelichting

Onderwerp:

Apparaatslasten DLG

Inhoud en doel

Met de reserve Apparaatslasten DLG worden de financiële effecten voor de provincie Zuid-Holland gevolgd die ontstaan als gevolg van de overkomst van de medewerkers van Dienst Landelijk Gebied (DLG). Deze reserve wordt gebruikt om de apparaatslasten te dekken van deze DLG-medewerkers. De reserve wordt gevoed uit de voor dit doel extra ontvangen gelden via het provinciefonds. Deze gelden zijn in de periode tot 2021 onvoldoende zodat een tijdelijke overheveling uit de reserve Groene Ambities nodig is. In verband met de afnemende werkhoeveelheid wordt de formatie van deze voormalige DLG-medewerkers afgebouwd zodat de lasten gaan dalen. De daling vindt vooral plaats in de jaren 2021 en 2022. Naar verwachting is de bijdrage uit het provinciefonds vanaf 2021 voldoende. In 2021 zal het voorgefinancierde bedrag uit de reserve Apparaatslasten DLG worden 'terugbetaald' aan de reserve Groene Ambities en het restant saldo van de reserve valt vrij.

Functie

Egalisatie

Voeding

Financiële ruimte en deelreserve Groene ambities

Besluitvorming/instellingsjaar

Begroting 2015

Looptijd

2021

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55