Najaarsnota 2020
portal

Bijlageboek bij Najaarsnota 2020

Bijlage 3 Reserves

Luchtkwaliteit (NSL)

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Luchtkwaliteit (NSL)

2.361

0

420

1.941

1.041

1.041

1.041

Toelichting

Onderwerp:

Luchtkwaliteit (NSL)

Inhoud en doel

De reserve wordt ingezet voor projecten ter verbetering van de luchtkwaliteit waardoor het mogelijk is te blijven voldoen aan de grenswaarden en daarmee ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken. Deze projecten maken onder andere onderdeel uit van het (nieuwe) provinciale actieprogramma Luchtkwaliteit en het programma Integrale Aanpak Binnenvaart, gericht op verduurzaming van de binnenvaartketen. Ook het provinciale aandeel van het project CLINSH wordt gedekt uit deze reserve.

De provincie gaat meewerken aan het Schone Luchtakkoord (SLA) dat door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt opgesteld. Op dit moment is nog niet duidelijk wat dat betekent voor het ritme waarin de reservemiddelen worden ingezet. Daarom is de looptijd op 9999 gezet.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2011

Looptijd

2021

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55