Najaarsnota 2020
portal

Bijlageboek bij Najaarsnota 2020

Bijlage 3 Reserves

Regionale gebiedsgerichte economische projecten

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Regionale gebiedsgerichte projecten

1.986

0

552

1.434

1.250

1.108

1.108

Toelichting

Onderwerp:

Regionale gebiedsgerichte economische projecten

Inhoud en doel

Deze reserve bevat middelen die apart worden gehouden voor regionale gebiedsgerichte projecten. Omdat de projecten elk vakgebied van de provincie moeten kunnen omvatten, is het karakter algemeen. In de loop van 2017 is een totaalbedrag van € 7 mln hiervoor vrijgemaakt en in deze reserve gestort. Eveneens in de loop van 2017 zijn plannen geconcretiseerd, voor € 6,1 mln. De cijfermatige gevolgen ervan zijn verwerkt en leiden tot een onttrekking uit de reserve in de jaren 2017-2019. Het initiatief voor dit onderwerp hangt sterk samen met de Impulslijst van € 48 mln, initiatief nummer 8; € 5 mln van de € 7 mln is hieruit afkomstig; € 2 mln was al eerder geadresseerd.

Functie

Egalisatie

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2016 (amendement 524)

Looptijd

2032

Toelichting onttrekkingen

Op basis van actuele informatie over de subsidies voor Hoekse Waard en Goeree-Overflakkee wordt het kasritme aangepast. De uitgaven 2020 worden met € 0,1 mln verlaagd. De uitgaven in 2021 en 2022 worden verhoogd met € 0,2 mln en € 0,1 mln. De fasering verloopt via de reserve Gebiedsgericht werken.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55