Najaarsnota 2020
portal

Bijlageboek bij Najaarsnota 2020

Bijlage 3 Reserves

Reserve Vitaliteit

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Reserve Vitaliteit

190

0

25

165

115

115

115

Toelichting

Onderwerp:

Reserve Vitaliteit

Inhoud en doel

De reserve Vitaliteit zal worden gebruikt om de vitaliteit van de ambtenaren te vergroten.

Functie

Buffer

Voeding

Eenmalig uit de reserve Kickstart

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2018

Looptijd

2021

Toelichting onttrekkingen

In de Begroting 2020 was de onttrekking uit deze reserve Vitaliteit op € 50.000 geraamd. Echter door het bijzondere jaar met Covid-19 zijn vanaf medio maart de activiteiten beperkt mogelijk. Om die reden wordt het budget voor 2020 met € 25.000 afgelaagd naar € 25.000.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55