Najaarsnota 2020
portal

Bijlageboek bij Najaarsnota 2020

Bijlage 3 Reserves

Frictiekosten algemeen

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Frictiekosten algemeen

-5

0

0

-5

-5

-5

-5

Toelichting

Onderwerp:

Frictiekosten Algemeen

Inhoud en doel

Om aan de benodigde frictiekosten bij de taakstelling Focus met Ambitie (FmA) en het eerdere Organisatie van de Toekomst (OvT)-traject te kunnen voldoen is bij Najaarsnota 2012 de reserve Frictie Algemeen gevormd. De middelen voor OvT-traject zijn in ieder geval beschikbaar t/m 2019, voor het deel FmA gereserveerd is de looptijd nog niet bekend. Door deze reserve kunnen fricties integraal worden opgelost. De beschikbare middelen zijn binnen de kaders flexibel inzetbaar.

Functie

Spaar

Voeding

Overzichten, Middelen en Overhead

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2012

Looptijd

2019

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55