Najaarsnota 2020
portal

Bijlageboek bij Najaarsnota 2020

Bijlage 3 Reserves

Ontwikkelopgave natuur

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Reserve Ontwikkelopgave natuur

72.933

3.500

12.340

64.093

46.248

40.301

37.537

Toelichting

Onderwerp:

Ontwikkelopgave Natuur

Inhoud en doel

De opbrengsten van de verkopen van de gronden die de provincie heeft ontvangen van DLG/BBL worden gestort in de reserve Ontwikkelopgave Natuur. Met deze opbrengsten kunnen de aankoop en inrichting van NNN-gebieden worden gefinancierd. Door deze aparte reserve te maken kunnen de grondopbrengsten en de uitgaven ten laste van de grondopbrengsten gevolgd blijven worden. Voorheen zaten deze middelen in de OVP Ontwikkelopgave natuur, maar er is geen basis meer om de OVP te handhaven uit hoofde van het BBV (geen terugbetalingsverplichting). Daarom is het saldo van de OVP vrijgevallen bij Jaarrekening 2016 en gestort in de reserve Ontwikkelopgave Natuur.

Functie

Spaar

Voeding

Verkoopopbrengsten van Grond voor Grond gronden

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2016

Looptijd

2027

Toelichting onttrekkingen

Op dit moment vindt overleg plaats over de verlenging van de uitvoeringstermijn van het NNN in Gouwe Wiericke, er wordt rekening gehouden met € 7,7 mln lagere onttrekking aan de reserve Ontwikkelopgave Natuur.
In de uitvoering van NNN in Krimpenerwaard is vertraging ontstaan. Dit leidt tot een lagere onttrekking van € 8,5 mln in 2020.
Ook de uitvoering van de overige NNN-gebieden zal later plaatsvinden dan was verwacht, daarom zal in 2020 € 1,5 mln minder worden onttrokken aan de reserve Ontwikkelopgave Natuur.
De aanbesteding van de inrichting en beheer van de Buttervlietpolder heeft vertraging opgelopen, waardoor in 2020 niet € 0,5 mln aan de reserve wordt onttrokken.

Toelichting toevoegingen

De opbrengsten uit Grond-voor-Grond zullen hoger uitvallen dan was verwacht. Deze meeropbrengsten van € 1 mln worden in de reserve gestort.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55