Najaarsnota 2020
portal

Bijlageboek bij Najaarsnota 2020

Bijlage 3 Reserves

MIT MKB Innovatiestimulering topsectoren

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

MIT MKB Innovatiestimulering topsect

13.516

9.900

12.430

10.986

7.936

7.386

6.766

Toelichting

Onderwerp:

MIT MKB Innovatieregeling Topsectoren

Inhoud en doel

In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is afgesproken dat er extra geïnvesteerd word in het domein Economie. Een van de onderdelen die in de nadere uitwerkingsfase hiervan naar voren zijn gekomen is innovatiestimulering van het mkb. Om dit geïdentificeerde onderdeel goed te kunnen aansturen, is een extra reserve noodzakelijk gebleken.

Deze middelen worden ingezet voor subsidieverstrekking aan derden, waarbij die derden meer dan één jaar (het verleningsjaar) nodig zullen hebben voor uitvoering. Dat betekent dat de middelen die beschikbaar moeten zijn in het verleningsjaar, gedeeltelijk aan het einde van dat jaar opgespaard moeten worden in een reserve, om in de latere jaren onttrokken te worden zodra de activiteiten zijn uitgevoerd.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

2016

Looptijd

2025

Toelichting onttrekkingen

De rijksbijdrage 2020 voor MIT (50%; € 6,8 mln) is vooralsnog opgeschort in verband met een lopend onderzoek bij het Rijk. Om aan de verplichtingen 2020 (met doorloop naar 2021) voor MIT te kunnen voldoen financiert de provincie de rijksbijdrage 2020 voor uit eigen middelen. Uitgegaan wordt van hogere uitgaven in 2020 van € 4,6 mln en in 2021 van € 2,2 mln. In 2022 en 2023 worden de uitgaven verlaagd met € 2,5 mln en € 4,3 mln.
De voorfinanciering verloopt via de reserve MKB-MIT.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55