Najaarsnota 2020
portal

Bijlageboek bij Najaarsnota 2020

Bijlage 3 Reserves

Milieuaspecten omgevingbeleid

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Milieuaspecten omgevingbeleid

627

3

523

107

110

113

116

Toelichting

Onderwerp:

Milieuaspecten omgevingsbeleid

Inhoud en doel

WAS: Specifiek worden hieruit de jaarlijkse metingen en inspecties gefinancierd die in het kader van de uitvoering van actieplannen Geluid voor provinciale wegen worden uitgevoerd om de mate van geluidreductie vast te stellen. Deze metingen hebben betrekking op de periode 2014-2018. Daarnaast worden middelen gereserveerd voor incidentele projecten op het gebied van (integraal) strategisch milieubeleid, die voortvloeien uit (tussentijdse) evaluaties (zoals evaluatie RUD's en beleidsvisie) en herziening van beleid. In 2017 is hier de intensivering van VTH-taken aan toegevoegd.

WORDT: Het saldo van de vrijvallende reserve van € 104.482 wordt aangewend voor kosten die voortvloeien uit de geluidsproblematiek in het Haven- en industrieel complex. Beleidsdoel 7.1.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2016

Looptijd

2021

Toelichting onttrekkingen

Digitalisering omgevingsbeleid € 0,1 mln. Voor de bijdrage aan de digitalisering van het omgevingsbeleid wordt in 2020 € 0,1 mln uit deze reserve ingezet.

Geluidhinder - € 0,1 mln. De middelen voor geluidhinder worden met € 0,1 mln verlaagd ter dekking van de bijdrage aan de digitalisering van het omgevingsbeleid. De bijdrage uit de reserve voor geluidhinder wordt daarom met € 0,1 mln verlaagd.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55