Najaarsnota 2020
portal

Bijlageboek bij Najaarsnota 2020

Bijlage 3 Reserves

Begrotingssaldo 2024-2031

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Begrotingssaldo 2024-2031

69.354

0

0

69.354

69.354

69.354

64.354

Toelichting

Onderwerp:

Begrotingssaldo 2024-2031

Inhoud en doel

In de Kadernota 2017-2020 is melding gemaakt van een tekort op het begrotingssaldo in 2024 tot en met 2030. Deze reserve heeft als doel om het begrotingssaldo voor die periode weer op een positief niveau te krijgen.

Functie

Egalisatie

Voeding

Uit de vrijvallende kapitaallasten

Besluitvorming/instellingsjaar

Begroting 2019

Looptijd

2031

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55