Najaarsnota 2020
portal

Bijlageboek bij Najaarsnota 2020

Bijlage 3 Reserves

Bedrijventerreinen

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Bedrijventerreinen

8.297

0

3.308

4.989

2.176

46

46

Toelichting

Onderwerp:

Bedrijventerreinen

Inhoud en doel

Een bijdrage leveren aan de groei van de werkgelegenheid door investeringen in de noodzakelijke ruimtelijke voorwaarden te stimuleren. De middelen in de programmareserve zijn bestemd voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen door uitgifte van meerjarige projectsubsidies met een looptijd van maximaal zeven jaar (met de mogelijkheid om met drie jaar extra te verlengen).

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Voordracht GS, nr. 4408 van 5 september 1995. In 1996 is de verordening ontwikkelingsfonds bedrijventerreinen vastgesteld. In 1997 is de eerste beschikking / subsidie verstrekt.

Looptijd

2023

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55