Najaarsnota 2020
portal

Bijlageboek bij Najaarsnota 2020

Bijlage 3 Reserves

Energietransitie gebouwde omgeving en glastuinbouw

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Energietrans.gebouwde omg.&glastuinb

1.085

2.600

2.674

1.011

0

0

0

Toelichting

Onderwerp:

Energietransitie gebouwde omgeving en glastuinbouw

Inhoud en doel

In de Begroting 2018 is € 8 mln gereserveerd voor Energietransitie Glastuinbouw en gebouwde omgeving. Gezien de spreiding van de activiteiten over de komende jaren, is een reserve nodig om de middelen die in de toekomst nodig zijn tijdelijk veilig te stellen en te bewaren.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

Begroting 2018

Looptijd

2021

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55