Najaarsnota 2020
portal

Bijlageboek bij Najaarsnota 2020

Bijlage 3 Reserves

Mobiliteit

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Mobiliteit

122.302

8.092

9.482

120.911

94.816

92.110

83.842

Toelichting

Onderwerp:

Mobiliteit

Inhoud en doel

WAS: De provincie ontvangst jaarlijks via de provinciefondsuitkering middelen voor mobiliteit. Deze middelen worden voornamelijk ingezet voor de OV-concessies, de stimulering en verduurzaming van mobiliteit en regionale infrastructurele projecten (subsidieregeling Mobiliteit/SRM).
Het jaarlijkse resultaat van de ontvangen bijdrage en de verantwoorde lasten wordt verrekend met de reserve.

WORDT: De provincie ontvangt jaarlijks via de provinciefondsuitkering middelen voor de openbaar vervoerconcessies, de stimulering en verduurzaming van mobiliteit en regionale infrastructurele projecten. Het jaarlijkse resultaat van de ontvangen bijdrage en de verantwoorde lasten wordt verrekend met de reserve.

Functie

Spaar

Voeding

Decentralisatie provinciefonds

Besluitvorming/instellingsjaar

Begroting 2016

Looptijd

2099

Toelichting onttrekkingen

Actualisatie ramingen OV-concessies € 4,6 mln en Exploitatie OV - € 3,5 mln. De budgetten voor de individuele OV concessies worden geactualiseerd, om deze aan te laten sluiten op de overeengekomen structurele verplichtingen aan de concessiehouders. De oorzaak hiervan ligt voornamelijk in de doorberekende prijscompensatie.
Met de verhoging was op hoofdlijnen al rekening gehouden in de geraamde middelen voor de Exploitatie OV, ten laste van de reserve Mobiliteit. Deze middelen worden nu ingezet om de bijstelling van de budgetten voor de concessies te dekken.

Waterstofbussen € 1,2 mln. Ten behoeve van de aanleg van een waterstoftankstation is grond aangekocht. Ter dekking van deze investeringsuitgave valt € 1,2 mln uit de reserve vrij ten gunste van de algemene middelen.

Proefmaatregelen aanbieden extra capaciteit in het OV - € 3 mln. Door de ontstane situatie in het OV als gevolg van de corona uitbraak, worden de proefmaatregelen om de drukte in het OV te verminderen in 2020 niet uitgevoerd.

Bijdrage Metropolitaan OV (MoVE) - € 0,5 mln. Voor de bijdrage is binnen de begroting van het gezamenlijke programma MoVE (Mobiliteit en Verstedelijking) van Rijk en regio al dekking aanwezig, waardoor deze raming kan vervallen.

OV-reizigers verleiden om buiten de spits te reizen - € 0,1 mln. Vanwege de corona uitbraak en de effecten daarvan op het OV wordt de pilot verschoven naar 2021.

Projectmanagement 20 waterstofbussen € 0,1 mln. Voor het projectmanagement en de strategische advisering  m.b.t. de aanbesteding van de 20 waterstofbussen plus de aanschaf van het waterstof, worden in 2020 meer kosten gemaakt dan geraamd. Hiertoe wordt een deel van de in 2022 geraamde middelen naar voren gehaald.

Toelichting toevoegingen

SRM gedragsbeïnvloeding (verkeersveiligheid) € 4,4 mln. De aanvragen van regio’s voor een bijdrage worden naar verwachting voor een deel nog niet in 2020 aangevraagd. De niet bestede middelen worden aan de reserve toegevoegd.

Exploitatie OV € 1,1 mln. De bijdragen voor de exploitatie van de Treindienst Alphen - Gouda en de CVV Groene Harthopper worden verlaagd. De vrijvallende middelen worden in de reserve gestort.

SRM infrastructuursubsidies € 0,9 mln. De verwachte aanvragen van gemeenten voor een bijdrage aan infrastructuurprojecten worden waarschijnlijk niet geheel in 2020 aangevraagd. Een deel van de middelen wordt daarom doorgezet naar 2021.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55