Najaarsnota 2020
portal

Bijlageboek bij Najaarsnota 2020

Bijlage 3 Reserves

Groene ambities

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Groene ambities

20.407

18.995

10.496

28.906

18.426

18.269

15.157

Toelichting

Onderwerp:

Groene ambities

Inhoud en doel

Het onderdeel Groene ambities binnen programmareserve 1 is bestemd voor het provinciale aandeel in het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG).

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget 50% en financiële ruimte 50%

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2007

Looptijd

2038

Toelichting onttrekkingen

De verwachte realisatie voor het verbeterplan Boerenlandvogels (bijstelling maatregelen weide- en akkervogels en weidevogelkerngebieden) zal lager uitvallen in 2020
(- € 1,944 mln), deze kosten zullen in 2022 en 2023 worden gerealiseerd.
De afkoop voor diverse recreatiegebieden (Balij, Lansingerland en Bazuin) zal pas in 2021 plaatsvinden. Ten gevolge daarvan zal in 2020 € 2,6 mln minder aan de reserve worden onttrokken. Deze onttrekkingen zullen in 2021 plaatsvinden.
Extra kosten voor SNL Agrarisch natuurbeheer leiden tot een aanvullende onttrekking van € 0,198 mln.
Tenslotte bedraagt het totaal van overige verschuivingen en verrekeningen in totaal € 0,04 mln.

Toelichting toevoegingen

De ontvangen Doeluitkering ten behoeve van de Regiodeals Bodemdaling (€ 4,775 mln) en Vitaal Platteland (€ 7,02 mln) worden in de reserve Groene Ambities gestort.
Vrijval en herverlening van incidentele subsidies leidt tot een terugstorting van € 0,192 mln in de reserve.
Tenslotte bedraagt het totaal van overige kleine mutaties € 0,16 mln.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55