Najaarsnota 2020
portal

Bijlageboek bij Najaarsnota 2020

Bijlage 3 Reserves

InnovationQuarter

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

InnovationQuarter

4.700

0

0

4.700

4.700

4.700

4.700

Toelichting

Onderwerp:

InnovationQuarter

Inhoud en doel

WAS: Programmabudget; herallocatie middelen Economie van in totaal € 4,7 mln; 2013 tot en met 2016.

WORDT: Voor de ambitie om innovatie in het bedrijfsleven te stimuleren in de provincie Zuid-Holland is het fonds InnovationQuarter (IQ) opgericht. De reserve InnovationQuarter is bedoeld ter afdekking van de risico's gerelateerd aan dit fonds. Zie voor verdere specifieke informatie ook de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer (risico 6).

Looptijd: De einddatum wordt definitief bepaald na de volstorting van het Participatiefonds, daarom is 9999 ingevuld.

Functie

Buffer

Voeding

Programmabudget (herallocatie middelen Economie van in totaal € 4,7 mln (2013 tot en met 2016).

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2013

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55