Najaarsnota 2020
portal

Bijlageboek bij Najaarsnota 2020

Bijlage 3 Reserves

Restauratie rijksmonumenten en erfgoedlijnen

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Restauratie&herbestemming monumenten

9.006

1.752

5.994

4.764

1.268

1.196

1.196

Toelichting

Onderwerp:

Restauratie & Herbestemming Monumenten

Inhoud en doel

De reserve is bedoeld voor de uitvoering door de provincie van het (gedecentraliseerde) restauratiebeleid en herbestemming van (rijks)monumenten. De middelen worden ingezet voor subsidieverlening en de matchingsafspraken met betrekking tot het ruimtelijk beleid voor het erfgoed. Wegens het meerjarige karakter van de subsidies loopt het uitgavenpatroon niet synchroon met het vaste kasritme van de decentralisatieuitkering en de bijbehorende provinciale middelen. De gemoeide bedragen worden in het verleningsjaar zolang gestort in de reserve, en in het jaar van de activiteit weer aan de reserve onttrokken. Looptijd is onbepaald, daarom is 9999 ingevuld.

Functie

Egalisatie

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2012

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

Op basis van actuele informatie over de fasering van de uitgaven voor erfgoedlijnen, restauraties & herbestemming worden de jaarlijkse ramingen van de uitgaven aangepast.
De subsidies voor Kanjerprojecten (€ 3 mln) worden geheel in 2020 verstrekt, maar de uitgaven drukken grotendeels op 2021. Daarom wordt er € 2,2 mln doorgeschoven naar 2021. Het betreft hier grote projecten die vaak langere uitvoeringstermijnen kennen. Daarnaast wordt € 0,1 mln doorschuif oude subsidies geraamd in 2020. De onttrekking 2020 wordt per saldo met € 2,1 mln verlaagd.

Toelichting toevoegingen

In verband met fasering naar 2021 wordt de storting met € 0,2 mln verhoogd. Zie toelichting bij onttrekkingen.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55