Najaarsnota 2020
portal

Bijlageboek bij Najaarsnota 2020

Bijlage 3 Reserves

Jonge ambtenaren

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Jonge ambtenaren

321

0

25

296

296

296

296

Toelichting

Onderwerp:

Jonge ambtenaren

Inhoud en doel

Eind 2014 is in het Georganiseerd Overleg een besluit genomen dat 50% van het budget gedifferentieerd belonen 2014, te weten € 0,6 mln, beschikbaar wordt gesteld om jonge ambtenaren aan te trekken. Dit is daarmee bestuurlijk beklemd. Deze middelen zijn in de Voorjaarsnota 2015 beschikbaar gekomen en dienen de komende jaren beschikbaar te blijven om  jonge ambtenaren aan te trekken. In de Najaarsnota 2015 is deze reserve ingesteld.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2015

Looptijd

2021

Toelichting onttrekkingen

In de Begroting 2020 was rekening gehouden met een onttrekking van de middelen ad € 0,1 mln voor het aantrekken van Jonge Ambtenaren. Echter door dit bijzondere jaar met Covid-19 is deze inspanning nagenoeg niet gerealiseerd. Om die reden wordt de onttrekking uit de reserve met € 0,075 mln afgelaagd naar € 0,025mln.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55