Najaarsnota 2020
portal

Bijlageboek bij Najaarsnota 2020

Bijlage 3 Reserves

NatuurNetwerk Nederland

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

NatuurNetwerk Nederland

92.024

1.367

4.323

89.067

54.039

52.749

54.445

Toelichting

Onderwerp:

NatuurNetwerk Nederland

Inhoud en doel

De reserve wordt gebruikt om het fluctuerende kasritme op te vangen en wordt gevoed door de provinciale middelen die in enig jaar niet worden uitgegeven maar wel benodigd zijn voor het programma op een later tijdstip. Door deze reserve in te stellen wordt vermenging met andere middelen, begrotingsdoelen voorkomen.

Functie

Egalisatie

Voeding

Uit de reserves Groene ambities en Decentralisatieakkoord Natuur

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2018

Looptijd

2027

Toelichting onttrekkingen

Op dit moment vindt overleg plaats over de verlenging van de uitvoeringstermijn van het NNN in Gouwe Wiericke, er wordt rekening gehouden met € 6,3 mln lagere onttrekking aan de reserve NNN.
In de uitvoering van NNN in Krimpenerwaard is vertraging ontstaan. Dit leidt tot een lagere onttrekking van € 4,6 mln in 2020.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55