Najaarsnota 2020
portal

Bijlageboek bij Najaarsnota 2020

Bijlage 3 Reserves

Reserve Nazorg stortplaatsen

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Reserve Nazorg stortplaatsen

4.398

0

0

4.398

4.398

4.398

4.398

Toelichting

Onderwerp:

Reserve Nazorg stortplaatsen

Inhoud en doel

Deze reserve heeft een relatie met de voorziening nazorg stortplaatsen. In de recent uitgevoerde ALM-studie (begin 2018) worden verschillende beleggingsmixen in verschillende scenario’s doorgerekend. Mede aan de hand van deze studie worden in de nabije toekomst besluiten genomen over de te volgen beleggingsmix. Daaropvolgend wordt mogelijk het beleggingsstatuut aangepast om vervolgens de gekozen mix uit te voeren. Dit resulteert mogelijk in een besluit tot aanpassing van de rekenrente dat tot uiting komt in de tarieventabel bij de Verordening nazorgheffing eind 2018. De verwachting op basis van de ALM-studie is dat de rekenrente gaat stijgen en deze verwachting dient nu bij de Jaarrekening 2017 te worden meegenomen. Op basis hiervan wordt de voorziening Nazorg Stortplaatsen verlaagd met € 5,7 mln. Aangezien er nog geen besluit is genomen en nog diverse onzekerheden spelen wordt voorgesteld de middelen ad € 5,7 mln nog wel beschikbaar te houden voor dit doel en deze onder te brengen in een bestemmingsreserve 'Egalisatiereserve fonds nazorg’.

Functie

Egalisatie

Voeding

Voorziening nazorg stortplaatsen

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2017

Looptijd

2023

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55