Najaarsnota 2020
portal

Bijlageboek bij Najaarsnota 2020

Bijlage 3 Reserves

Overcommittering OP-West

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Overcommittering OP-West

3.300

0

0

3.300

3.300

3.300

3.300

Toelichting

Onderwerp:

Overcommittering OP-West

Inhoud en doel

Deze reserve dient om risico's door overcommittering te dekken en de bevoorschotting te dekken van de management autoriteit van het Landsdeel West voor overcommitteringsprojecten OP West.

Het betreft geen spaarreserve maar een risicoreserve. Het risico is dat overtekend wordt boven het quotum dat de EU periodiek ter beschikking stelt aan de regio, voor de bedoelde aandachtsgebieden. Overtekening kan inhouden dat meer subsidiedossiers worden geaccordeerd dan het beschikbare quotum dat dient ter dekking. Dit ligt niet voor de hand, maar het kan niet worden uitgesloten. Het meerdere wordt gedekt via deze risicoreserve.

Toelichting aanpassing looptijd: De looptijd tot en met 2025 moet worden herzien. De nieuwe Europese periode loopt tot en met 2027.

Functie

Buffer

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2012

Looptijd

2025

Toelichting onttrekkingen

Aan het einde van de Europese periode 2014-2020 heeft Zuid-Holland voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) een extra subsidieplafond van € 3,3 mln beschikbaar gesteld, verspreid over de periode 2020-2022. Actuele informatie leert dat deze subsidies zeer waarschijnlijk worden gedragen door de EU of andere partners uit het EFRO verband. De provincie behoeft deze eigen middelen in dat geval niet in te zetten. Definitief uitsluitsel hierover volgt echter pas bij de eindafrekening van de huidige Europese subsidieperiode (2020)..
Tot die tijd moeten deze middelen dus beschikbaar blijven. Daartoe worden de jaarbudgetten nu verlaagd en vloeien terug in de reserve Overcommittering, die hiermee het karakter van een risicoreserve heeft. Het betreft lagere onttrekkingen van in totaal € 3,3 mln, waarvan € 1,65 mln in 2020, € 1 mln in 2021 en € 0,65 mln in 2022.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55