Najaarsnota 2020
portal

Bijlageboek bij Najaarsnota 2020

Bijlage 3 Reserves

Voormalig Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 (ISV 3)

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Voorm.Invest.budg.Sted.Vern.3 (ISV3)

1.118

0

1.118

0

0

0

0

Toelichting

Onderwerp:

Voormalig Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 (ISV 3)

Inhoud en doel

In 2015 hebben PS besloten om het restant van de beschikbare ISV3 middelen, die niet meer als beklemd hoeven te worden aangemerkt, in te zetten voor doelen waarvoor het budget van het Rijk was bestemd. De middelen zijn beschikbaar gesteld voor de volgende onderwerpen uit het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019:
· Uitvoeringsprogramma Groen (Doel 1-3),
· Kwaliteitsnet Goederenvervoer (Doel 2-1) en
· Beschermd, bekend en beleefbaar erfgoed (Doel 3-6). Jaarlijks zullen voor deze onderwerpen middelen aan de reserve worden onttrokken.

Functie

Spaar

Voeding

Overlopende passiva

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2016

Looptijd

2020

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55