Najaarsnota 2020
portal

Bijlageboek bij Najaarsnota 2020

Bijlage 3 Reserves

Egalisatiereserve beheer en onderhoud

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Egalisatiereserve beheer & onderhoud

50.269

13.698

6.000

57.968

69.744

49.220

36.825

Toelichting

Onderwerp:

Egalisatiereserve beheer en onderhoud

Inhoud en doel

De door PS vastgestelde Nota budgetbehoefte geeft een gemiddeld jaarbudget voor beheer en onderhoud. Door de toestandsafhankelijke aanpak van het onderhoud, waarbij het areaal op het economisch meest rendabele moment wordt onderhouden, ontstaan pieken en dalen in de jaarlijkse uitgaven. Bij het Kaderbesluit infrastructuur 2016 is besloten een egalisatiereserve te vormen om deze schommelingen op te vangen en voor de provinciale begroting een gelijkmatige lastenontwikkeling te presenteren. De egalisatiereserve beheer en onderhoud DBI is per 2016 ingesteld. Eens in de 4 jaar wordt de budgetbehoefte voor het dagelijks en planmatig beheer en onderhoud berekend. Dit is in 2020 weer herijkt.

De looptijd is doorlopend, daarom is 9999 ingevuld.

Functie

Egalisatie

Voeding

Programmaresultaat / programmabegroting

Besluitvorming/instellingsjaar

Begroting 2017

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Steunpunten - € 0,74 mln. In verband met de herbouw van het steunpunt Coenecoop worden andere steunpunten overtollig. Deze worden op termijn verkocht. Het Besluit Begroten en Verantwoorden schrijft voor dat bij voorgenomen verkoop de boekwaarde in lijn moet zijn met de verwachte opbrengsten. De boekwaarde van de te verkopen steunpunten worden waar nodig versneld afgeschreven. Ter dekking van deze versnelde afschrijving wordt de geraamde toevoeging aan de reserve verlaagd.

Oeverwerkzaamheden - € 0,12 mln. Voor de vergoeding van de schade aan een woning ten gevolge van het uitvoeren van oeverwerkzaamheden is een vaststellingsovereenkomst afgesloten. Ter dekking van deze werkzaamheden wordt de geraamde toevoeging aan de reserve verlaagd.

Bijdrage trainees - € 0,2 mln. Het huidige tweejarige trainee-programma loopt in 2020 af. Van de kosten voor het programma komt € 0,2 mln ten laste van de instandhoudingsmiddelen. Ter dekking van het programma wordt de geraamde toevoeging aan de reserve verlaagd.

Digitalisering omgevingsbeleid - € 0,1 mln. Voor de digitalisering van het omgevingsbeleid wordt € 0,1 mln bijgedragen uit de middelen voor instandhouding.
Ter dekking van de digitalisering wordt de geraamde toevoeging aan de reserve verlaagd.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55