Najaarsnota 2020
portal

Bijlageboek bij Najaarsnota 2020

Bijlage 3 Reserves

Verduurzaming Industrie

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Verduurzaming Industrie

2.200

0

1.400

800

0

0

0

Toelichting

Onderwerp:

Verduurzaming industrie

Inhoud en doel

In de Begroting 2019 hebben PS € 2,5 mln beschikbaar gesteld voor verduurzaming van de industrie. De Gedeputeerde Energie heeft bij de behandeling van de begroting toegezegd, dat deze middelen pas worden ingezet nadat er een verdelingsvoorstel is afgestemd met PS. In de Voorjaarsnota 2019 is van dit budget € 0,3 mln ingezet (o.a. voor waterstof). Er resteert dus nog € 2,2 mln.
Deze middelen worden in 2019 niet meer ingezet, in afwachting van de besluitvorming over het klimaatakkoord (dit najaar) en de vorming van een nieuw College.
Verzoek is om de middelen via een reserve beschikbaar te houden. Zodra besluitvorming over het klimaatakkoord is afgerond en er een nieuw coalitieakkoord ligt, worden er voorstellen gedaan.
PS hebben de middelen beschikbaar gesteld voor verduurzaming van de industrie. PS hebben ook de mogelijkheid om inzet van deze middelen in een bredere context af te wegen (namelijk de energie-transitie als geheel).

Functie

Doorgeschoven prestaties

Voeding

Doel 3.2

Besluitvorming/instellingsjaar

2019

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Een bedrag van € 0,8 mln zal worden toegevoegd aan de reserve. Dit betreft:  
1) voor de regeling energie infra is het voorstel om € 0,25 mln door te schuiven naar 2021 omdat de beschikking voor dit deel van het budget wordt verwacht in 2021.
2) Voor de subsidie laadinfrastructuur binnenvaart wordt voorgesteld om € 0,25 mln door te schuiven naar 2021, omdat vertraging in de uitvoering is ontstaan.
3) Haven industrieel Complex: Een bedrag van € 0,3 mln krijgt vanuit Ambitie 3 Schone energie voor iedereen invulling als bijdrage aan de zogenaamde HIC-pilot. In het kader van deze pilot zijn initiatieven geïnventariseerd, die zich richten op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid op het gebied van (her)gebruik van afval, CO2 en biomassa als grondstof. Het leveren van een financiële bijdrage door de provincie vanuit beleidsprestatie 3.3.2 zal niet eerder dan in 2021 aan de orde zijn.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55