Najaarsnota 2020
portal

Bijlageboek bij Najaarsnota 2020

Bijlage 3 Reserves

Bereikbaarheid

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Bereikbaarheid

32.352

13.082

6.567

38.867

27.883

29.763

28.679

Toelichting

Onderwerp:

Bereikbaarheid

Inhoud en doel

Het doel van deze programmareserve is meevallers in de exploitatie te reserveren voor bereikbaarheidsactiviteiten. Dit kunnen vrije middelen zijn die ingezet kunnen worden voor nieuwe of reeds bestaande bereikbaarheidsdoelen. Het kunnen ook middelen zijn die voor een specifieke activiteit worden gereserveerd, deze middelen zijn dan bestuurlijk of juridisch verplicht.
De programmareserve is ingesteld als instrument om middelen voor bereikbaarheid te kunnen behouden voor bereikbaarheidsdoeleinden, conform het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015.
De looptijd is doorlopend, daarom is 9999 ingevuld.

WORDT: Het doel van deze programmareserve is meevallers in de exploitatie te reserveren voor bereikbaarheidsactiviteiten. Dit kunnen vrije middelen zijn die ingezet kunnen worden voor nieuwe of reeds bestaande bereikbaarheidsdoelen. Het kunnen ook middelen zijn die voor een specifieke activiteit worden gereserveerd, deze middelen zijn dan bestuurlijk of juridisch verplicht.
De programmareserve is ingesteld als instrument om middelen voor bereikbaarheid te kunnen behouden voor bereikbaarheidsdoeleinden, conform het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015.
De looptijd is doorlopend, daarom is 9999 ingevuld.
De reserve is onderdeel van het gesloten systeem voor Bereikbaarheid.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2011

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

Beleidsonderzoek verkeer en vervoer € 1 mln. In het eerste halfjaar van 2020 zijn al veel onderzoeken uitgevoerd. Om ook in het tweede halfjaar nog onderzoeken te kunnen (laten) uitvoeren wordt het budget verhoogd.

Smart mobility / connected transport - € 0,6 mln. Het programma zit in de opstartfase en er wordt een nadere prognose voor het kasritme van de uitgaven gemaakt. Vooralsnog blijft € 0,1 mln beschikbaar in 2020 en wordt € 0,6 mln overgezet naar 2021 en 2022.

KTA Rotterdam – Den Haag rekeningresultaat 2019 - € 0,3 mln. Bij Voorjaarsnota 2020 is het niet bestede budget 2019 opnieuw in de begroting verwerkt in de verwachting dat daar nog subsidieaanvragen voor zouden komen. Nu blijkt dat er geen concrete afspraken tegenover deze middelen staan omdat voor de overige afgesproken uitvoeringsprojecten in de KTA al middelen beschikbaar zijn gesteld. De bijdrage uit de reserve komt daarom te vervallen.

KTA Voorne-Putten / Haven - € 0,3 mln. Er zijn nog geen nadere financiële afspraken gemaakt over bijdragen aan de verschillende projecten, waardoor in 2020 nog geen subsidieaanvraag wordt verwacht .

Aansluiten gemeentelijke VRI’s op verkeerscentrale - € 0,1 mln. Alleen de gemeenten Katwijk en Bodegraven-Reeuwijk gaan in 2020 subsidie aanvragen. De gemeenten Noordwijk, Voorschoten en Alphen aan den Rijn zullen dit naar verwachting in 2021 doen.

Moving traffic aanpak N218 Hartel-Hartelkruis - € 0,1 mln. Het project wordt wel opgestart in 2020 maar het is nog onduidelijk of de maatregel volledig in 2020 wordt uitgevoerd.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55