Najaarsnota 2020
portal

Bijlageboek bij Najaarsnota 2020

Bijlage 3 Reserves

Egalisatiereserve kapitaallasten nota IWA Bedrijfsvoering

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Egal.kaplast Nota IWA Bedrijfsvoer.

109

0

109

0

0

0

0

Toelichting

Onderwerp:

Egalisatiereserve kapitaallasten nota IWA Bedrijfsvoering

Inhoud en doel

Opvangen van de effecten van het verschuiven van kasritmes van de investeringen op de berekende kapitaallasten. Deze reserve is ingesteld voor afwijkingen op gebied van bedrijfsvoering op basis van de nota IWA (2013).

Functie

Egalisatie

Voeding

Vrijval kapitaallasten

Besluitvorming/instellingsjaar

Begroting 2015

Looptijd

2044

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55