Najaarsnota 2020
portal

Bijlageboek bij Najaarsnota 2020

Bijlage 3 Reserves

Implementatie Omgevingswet

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Implementatie Omgevingswet

2.209

0

1.198

1.011

611

611

611

Toelichting

Onderwerp:

Implementatie Omgevingswet

Inhoud en doel

Op 22 maart 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Omgevingswet. De Omgevingswet vervangt 26 wetten geheel of gedeeltelijk (zoals de Wro, Wabo en Tracéwet). Invoering van deze wet zal zowel incidenteel als structureel financiële consequenties hebben voor decentrale overheden.
De transitiekosten voor de provincie Zuid-Holland worden geschat op € 6 mln in de periode 2016 -2020.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2021. Dit betekent dat het implementatie traject’ vanwege exogene factoren verlengd wordt. Op dit moment is de landelijke investeringsbijdrage voor de digitaliseringsopgave van de Omgevingswet nog onduidelijk. Verwacht wordt dat in het najaar van 2019 er helderheid is. Dan worden ook de gevolgen voor voorbereiding vanuit de provincie opnieuw geraamd.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2016

Looptijd

2021

Toelichting onttrekkingen

Transitie Omgevingswet - € 0,4 mln.
Vanwege het uitstel van de invoeringsdatum van de Omgevingswet naar 1-1-2022 is een aantal activiteiten opgeschort. Ook is vanwege de coronamaatregelen het interbestuurlijke leertraject stopgezet van het 2e tot 4e kwartaal van 2020. Als gevolg hiervan schuift een deel van de geplande activiteiten door naar 2021.
De dekking uit de reserve Implementatie Omgevingswet komt voor 2020 te vervallen en wordt in 2021 opnieuw opgevoerd.

Toelichting toevoegingen

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55